skip to Main Content

Stichting Kunst10daagse Bergen Bergen aan Zee

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en (beoogde) deelname aan het K10D evenement.

Alle informatie op deze website is het eigendom van de Stichting Kunst10daagse Bergen Bergen aan Zee; deze eigendomsrechten komen de Kunst10daagse zelf toe, dan wel zij houdt deze informatie in eigendom ten behoeve van derden. Het is daarbij niet toegestaan om informatie op deze website te gebruiken anders dan na schriftelijke toestemming vooraf dan wel met expliciete bronvermelding. Gebruik van deze informatie kan voorts onder de Nederlandse privacywetgeving vallen.

De gebruiker kan zich aan het gebruik van de informatie op deze site geen rechten ontlenen jegens de Kunst10daagse en de Kunst10daagse zal de gebruiker ook bij het geven van toestemming tot gebruik, niet vrijwaren indien informatie geheel of gedeeltelijk niet juist blijkt te zijn.

De Kunst10daagse zal naar beste eer en geweten de informatie die haar ter beschikking wordt gesteld verwerken en opnemen in de door haar uit te geven publicaties. Zij zal geen aansprakelijkheid dragen voor fouten die in dit proces optreden. Het toegestuurde documentatiemateriaal wordt formeel eigendom van de Kunst10daagse. Het beeldrecht blijft berusten bij de betreffende kunstenaar. Met het indienen van de aanvraag geeft de kunstenaar de Kunst10daagse het gebruiksrecht van de ter beschikking gestelde beelden. De Kunst10daagse mag deze beelden gebruiken ten behoeve van haar evenement in de meest ruime zin zonder aanvullende vergoeding en/of beperkingen.

De inschrijver verklaart zich door de inschrijving bekend met het concept en de werkwijze van de Stichting Kunst10daagse (hierna “de Stichting”) te Bergen NH (zie ook www.dekunst10daagse.nl). De inschrijver verklaart dat de Stichting alle werken die door de inschrijver worden aangeboden zonder verdere voorwaarden, beperkingen of aanspraken van derden zal kunnen gebruiken in het kader van het concept en de werkwijze van de Stichting, alle rechten van intellectuele eigendom daar zo nodig onder begrepen. In voorkomend geval vrijwaart de inschrijver de Stichting tegen iedere aanspraak van (een) derde(n) met betrekking tot deze rechten. Deze vrijwaring geldt ook (maar is niet beperkt tot) met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom.

De Kunst10daagse behoudt zich het recht voor extra voorwaarden te stellen aan een (reeds geaccepteerde) inschrijving, danwel de inschrijver te vragen zich onder een andere categorie in te schrijven, of in het uiterste geval de (reeds geaccepteerde) inschrijving alsnog te weigeren, dit naar het oordeel van de Kunst10daagse. Restitutie van inschrijfgeld vindt naar redelijkheid plaats naar de mate waarin de Kunst10Daagse reeds kosten heeft gemaakt, of nog kosten moet maken ten behoeve van de wijziging of weigering.

Het voeren van de K10Dvlag (ook van minder recente exemplaren) is voorbehouden aan deelnemers die zijn ingeschreven én opgenomen in de catalogus van het betreffende jaar

Met uw inschrijving verplicht u zich tot tijdige betaling van het tarief. De Stichting K10D BergenBergen aan Zee zal op basis van de inschrijvingen een catalogus samenstellen. Voor het geval wij door omstandigheden buiten onze invloedssfeer genoodzaakt zijn om het evenement Kunst10daagse af te gelasten bestaat er GÉÉN recht op teruggave van uw inschrijvingsgeld. De Stichting K10D BergenBergen aan Zee heeft dan al aanzienlijke kosten moeten maken en beroept zich in dat geval nadrukkelijk op overmacht.

De op de website opgenomen gegevens van de deelnemende kunstenaars mogen niet dan na uitdrukkelijk gegeven toestemming van de Stichting K10D worden gebruikt voor welk doeleind dan ook.

Back To Top