Stichting de Kunst10Daagse – Bergen aan Zee

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.dekunst10daagse.nl en (beoogde) deelname aan de Kunst10daagse.

Alle informatie op deze website is het eigendom van de Stichting de Kunst10Daagse Bergen – Bergen aan Zee te Bergen NH (hierna “K10D”, zie ook www.dekunst10daagse.nl). Deze eigendomsrechten komen de K10D zelf toe, dan wel zij houdt deze informatie in eigendom ten behoeve van derden. Het is daarbij niet toegestaan om informatie van deze website te gebruiken anders dan na schriftelijke toestemming vooraf. Gebruik van deze informatie kan voorts onder de Nederlandse privacywetgeving vallen.

Aan het gebruik van de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden jegens de K10D en de K10D zal bij het geven van toestemming tot gebruik geen vrijwaring verstrekken indien informatie geheel of gedeeltelijk niet juist blijkt te zijn.

De K10D zal naar beste eer en geweten de informatie die haar ter beschikking wordt gesteld verwerken en opnemen in de door haar uit te geven publicaties. Zij zal geen aansprakelijkheid dragen voor fouten die in dit proces optreden. Het toegestuurde documentatiemateriaal wordt formeel eigendom van de K10D. Het beeldrecht blijft berusten bij de betreffende kunstenaar die zich heeft ingeschreven voor deelname aan de K10D. Met het indienen van de aanvraag tot inschrijving geeft de kunstenaar de K10D het gebruiksrecht van de ter beschikking gestelde beelden. De K10D mag deze beelden gebruiken ten behoeve van haar evenement in de meest ruime zin zonder aanvullende vergoeding en/of beperkingen.

De kunstenaar of galerie die zich inschrijft (hierna “de inschrijver”) verklaart zich door de inschrijving bekend met het concept en de werkwijze van de K10D. De inschrijver verklaart dat de K10D alle werken die door de inschrijver worden aangeboden zonder verdere voorwaarden, beperkingen of aanspraken van derden zal kunnen gebruiken in het kader van het concept en de werkwijze van de K10D, alle rechten van intellectuele eigendom daar zo
nodig onder begrepen. In voorkomend geval vrijwaart de inschrijver de K10D tegen iedere aanspraak van (een) derde(n) met betrekking tot deze rechten. Deze vrijwaring geldt ook (maar is niet beperkt tot) met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom.

De K10D behoudt zich het recht voor extra voorwaarden te stellen aan een (reeds geaccepteerde) inschrijving, danwel de inschrijver te vragen zich onder een andere categorie in te schrijven, of in het uiterste geval de (reeds geaccepteerde) inschrijving alsnog te weigeren, dit naar het oordeel van de K10D. Restitutie van inschrijfgeld vindt naar redelijkheid plaats naar de mate waarin de K10D reeds kosten heeft gemaakt, of nog kosten moet maken ten behoeve van de wijziging of weigering.

Het voeren van het K10D-logo en de K10D–vlag is voorbehouden aan deelnemers die zijn ingeschreven én opgenomen in de catalogus van het betreffende jaar. Voor opname van het K10D-logo in advertenties buiten die van K10D is nadrukkelijke schriftelijke toestemming van K10D vereist.

De inschrijver is eraan gehouden de meest recente K10D vlag te gebruiken. Oude vlaggen kunnen tegen een geringe vergoeding worden omgeruild voor een recente.

Het is de inschrijver niet toegestaan een (oudere) K10D-vlag ter beschikking te stellen, te verkopen, of uit te lenen aan derden, die niet zijn ingeschreven en geaccepteerd voor deelname.

Met de inschrijving verplicht de inschrijver zich tot tijdige betaling van het inschrijftarief. De K10D zal op basis van de geaccepteerde inschrijvingen een catalogus samenstellen.

In geval K10D door omstandigheden buiten hun invloedssfeer genoodzaakt is om het evenement K10D af te gelasten bestaat er géén recht op teruggave van het inschrijvingsgeld. De K10D heeft dan al aanzienlijke kosten moeten maken en beroept zich in dat geval nadrukkelijk op overmacht.